Om Vildbjerg Motion » Vedtægter


1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vildbjerg Motion.
Foreningens hjemsted er Vildbjerg.
Foreningen er stiftet den 22. november 1990.

2. Foreningens formål

At fremme interessen for motion.
Vildbjerg Motion lægger vægt på fællesskab, sundhed og sociale arrangementer
for alle aldersgrupper herunder også minoritetsgrupper.

3. Medlemsskab af organisationer

Vildbjerg Motion er en selvstændig forening, som kan søge om optagelse i beslægtede forbund.

4. Medlemmer

I Vildbjerg Motion kan optages alle, der går ind for foreningens formål jf. pkt. 2.

5. Kontingent

Kontingentet for indeværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

6. Valgbarhed og stemmeret

Medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår, kan vælges til bestyrelsen enten ved personlig fremmøde eller ved skriftlig tilsagn. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.

7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er sammensat således:
1 formand
1 kasserer
1 sekretær
2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen vælger:
3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
samt 1 suppleant til bestyrelsen hvert år.

Generalforsamlingen vælger hvert år en folkevalgt, kritisk revisor og en suppleant til at gennemse regnskabet.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og denne tages op til revurdering hvert år på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Klubben tegnes udadtil af bestyrelsen.

Bestyrelsen foranstalter, at der nedsættes udvalg, der varetager de områder der er nævnt i formålsparagraffen.

8. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar - februar måned. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig henvendels, enten direkte eller ved annoncering.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af en folkevalgt kritisk revisor og en suppleant hertil.
8. Eventuelt

9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændriner kan ske ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen.

10. Eksklusion

Det er bestyrelsen, der beslutter, om et medlem skal ekskluderes af foreningen.

11. Ekstraordinær generalforsamling

Kan indkaldes af bestyrelsen, eller når det vedtages på ordinær generalforsamling, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt ønsker det.

12. Foreningens opløsning

Kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af foreningens opløsning er det den ekstraordinære generalforsamling, der beslutter hvordan foreningens midler skal anvendes.
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2022.
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite